chỗ ngồi cố định

Dịch vụ thuê chỗ ngồi làm việc

Khi các công ty nước ngoài cần đặt văn phòng đại diện quy mô nhỏ tại Việt Nam hay tiến hành các hoạt động thăm dò thị trường, họ cần